Підписання договору про конфіденційність (NDA)


Віталій Соловей

В.о. директора Юрдепартаменту Дніпропетровської облдержадміністрації


Про особливості оформлення договорів NDA в Україні: їх види, законодавче врегулювання та наслідки порушення умов.

Протягом останніх років серед бізнесу активно практикується підписання з працівниками договорів про конфіденційність (NDA – Non disclosure agreement). Варто зазначити, що цим механізмом вже десятиліттями активно користуються представники бізнесу в ЄС та США.

Договір про конфіденційність може бути двостороннім або багатостороннім правочином. Його мета – полягає в нерозголошенні, взаємному обміні інформацією, матеріалами, доступ до яких обмежується третім особам, а також в зберіганні конфіденційної (комерційної) інформації. 

Найчастіше роботодавці підписують договір саме заради збереження конфіденційної інформації. За ст. 21 Закону України «Про інформацію» під конфіденційною розуміється будь-яка інформація про фізичну особу та інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою. 

Крім того, Закон визначає кілька випадків, коли інформація не може мати обмежений доступ:

 • про стан довкілля;
 • якість харчових продуктів і предметів побуту; 
 • про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; 
 • про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також 
 • про соціально-демографічні показники;
 • про стан правопорядку, освіти і культури населення; 
 • про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 19321933 рр. в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; 
 • про незаконні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; 
 • щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100%, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону; 
 • інші відомості, доступ до яких не може бути обмежений відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4 основні види договорів про конфіденційність:

 • Стандартний договір NDA. Він використовується, коли роботодавцю необхідно юридично захисти його ідеї, інформацію та низку відповідних досягнень;
 • Договір NDA для працівника. Договори такого змісту укладаються між сторонами для попередження працівників компанії про те, що вони не повинні обговорювати зазначену інформацію поза межами робочого місця, в тому числі  ту, яка стала їм відома під час виконання трудових обов’язків. Роботодавець, своєю чергою, у таких договорах викладає всю необхідну інформацію, яка є важливою для компанії. Багатьох випадках роботодавці включають в договір пункт, який забороняє співробітнику після звільнення з компанії укладати протягом певного часу наступні трудові відносини з можливими потенційними конкурентами для недопущення конфлікту інтересів. Проте згідно з положеннями Конституції України та Цивільного кодексу України, кожен має право на працю, в тому числі на вільний вибір занять та професій.
 • Договір NDA для співбесід. Такі договори зустрічаються в Україні нечасто, однак його підписують компанії, які при співбесіді розкривають потенційному співробітнику конфіденційну інформацію, яка є для компанії достатньо важливою. Як правило, це ІТ компанії, які є розробниками програмного забезпечення чи технічних завдань.
 • Договір NDA для винахідників. Ці договори використовуються винахідниками для захисту своїх ще не запатентованих винаходів (інновацій). Інколи винахідникам варто проводити відповідні наради, перемовини щодо своїх проєктів та винаходів з третіми особами, але вони хочуть бути впевнені, що інформація про майбутній патент не буде передана (розголошена) третім особам. 

NDA договори в Україні регулюються низкою нормативно-правових актів:

 • Цивільний кодекс України (статті 505–508, які визначають право інтелектуальної власності на комерційну таємницю);
 • положення Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», в якому визначено пояснення, що саме є розголошенням комерційної таємниці й неправомірне її використання;
 • окремі положення Закону України «Про інформацію».

Наслідки порушення умов договору про конфіденційність

 • одна сторона (працівник, контрагент) зобов’язується припинити порушення та відшкодувати іншій стороні (роботодавця) будь-які збитки;
 • в деяких випадках одна сторона (працівник, контрагент) зобов‘язується відшкодувати упущену вигоду, яка може бути понесена компанією внаслідок порушення умов NDA договору.

Слід зазначити, що для накладення на особу штрафу найважливішим є саме факту доведення особою розголошення конфіденційної інформації. 

Підсумовуючи вищевикладене, зауважу, що для ринку США та ЄС  такі договори є звичайною практикою. Сьогодні підписання договору NDA стає все більш популярним в Україні, особливо для компаній у галузі ІТ, у фінансовому та енергетичних секторах.

__________

Редакція може не поділяти думки авторів у розділі «блоги».