У Держпраці роз’яснили порядок реалізації права працівника на присвоєння кваліфікаційної категорії


До Управління Держпраці у Хмельницькій області надали роз’яснення працівнику, який звернувся з проханням роз’яснити чи є правомірна відмова роботодавця про присвоєння йому 2 кваліфікаційної категорії інженера за результатами роботи атестаційної комісії.

Згідно з Загальними положеннями розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень та вимог посадових інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій працівникам провадять комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Кваліфікаційна атестація – це визначення рівня кваліфікаціїта стажу роботи, залежно від чого встановлюється кваліфікаційна категорія, рекомендується відповідний тарифний розряд. Присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії здійснюється комісією з проведення кваліфікаційної атестації. Завдання кваліфікаційної комісії: оцінювати професійну кваліфікацію і ділові якості працівників на основі об’єктивних критеріїв, виходячи з результатів його роботи. Атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад комісії, графік її проведення. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (ч. 12 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівника»). Рішення атестаційної комісії є чинним допоки воно не скасоване в установленому порядку.

Остаточне рішення щодо підвищення кваліфікаційної категорії у кожному окремому випадку приймає керівник підприємства (установи) залежно від того, яка посада передбачена штатним розписом та зважаючи на наявний фонд оплати праці. Водночас, на підставі висновку комісії з проведення кваліфікаційної атестації про підвищення кваліфікаційної категорії працівнику керівник може прийняти рішення про внесення відповідних змін до штатного розпису. Зміни, які вносяться до штатного розпису бюджетної установи, затверджуються в тому ж порядку, що і штатний розпис — за погодженням (затвердженням) з органом вищого рівня.